PRIVACYVERKLARING van de hengelsportvereniging De Bilt.


De HSV De Bilt is statutair gevestigd te De Bilt en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 478258. Deze privacyverklaring vormt een nadere toevoeging cq uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV De Bilt verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

 1.1 HSV De Bilt verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u: 
    a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van HSV De Bilt; 
    b.een vergunning of dienst afneemt bij HSV De Bilt (zoals een abonnement op onze nieuwsbrieven, deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.); 
    c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

  1.2 HSV De Bilt verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens 
    a.geboortedatum; 
    b.adres; 
    c.e-mailadres; 
    d.telefoonnummer; 
    e.leeftijd; 
    f.geslacht; 
    g.rekeningnummer(s); 
    h.het lidmaatschap(snummer) van bij de hengelsportvereniging; 
    i.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de vereniging en of andere hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten,) 
    j.browsercookies. 

  1.3 HSV De Bilt kan deze gegevens gebruiken om: 
    •het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
    •beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening); 
    •voorlichting (informatievoorziening); 
    •onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport); 
    •handhaving. 

    2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 

U kunt contact opnemen met HSV De Bilt per e-mail: hsvdebilt@gmail.com voor: 
    a. meer informatie over de wijze waarop HSV De Bilt persoonsgegevens verwerkt; 
    b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 
    c. inzage in de persoonsgegevens die HSV De Bilt met betrekking tot u verwerkt; 
    d. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV De Bilt. 


   3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

    3.1 HSV De Bilt zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 
   3.2 HSV De Bilt treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. 

   4.DERDEN 

    4.1. HSV De Bilt kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken: 
    •aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
    •verwerkers van HSV De Bilt (voor de uitvoering van de dienstverlening); 
    •personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving. 
    4.2HSV De Bilt verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV De Bilt daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

    5.WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

De Bilt, 11 mei 2018.